REGULAMIN SPRZEDAŻY ONLINE boxingphotos.pl

I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin Sprzedaży (“Regulamin”) określa warunki sprzedaży Materiałów Licencjonowanych, poniżej zdefiniowanych (“Sprzedaż”) prowadzonej przez Beata Duszczyk, ul. Sosnkowskiego 41B/6, 05-300 Mińsk Mazowiecki, NIP: PL8221040309 wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki

2. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: 

a) Klient – osoba fizyczna lub prawna, która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia za pośrednictwem witryny internetowej, w tym także Konsument, 

b) Konsument – osoba fizyczna, która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia za pośrednictwem witryny internetowej, w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, 

c) Materiał Licencjonowany – wszelkie obrazy nieruchome, filmy, materiały filmowe i video, obrazy wizualne wytworzone optycznie, elektronicznie, cyfrowo lub w jakikolwiek inny sposób oraz jakiekolwiek inne produkty/dzieła chronione prawem autorskim. Materiał Licencjonowany może być wykorzystywany tylko zgodnie z definicjami licencji właściwych dla poszczególnych rodzajów Materiałów Licencjonowanych: 

  • materiały royalty-free (zdjęcia, ujęcia filmowe, muzyka, również na CD/DVD) 
  • materiały rights-managed i right-ready (zdjęcia, ujęcia filmowe)

d) Faktura – wygenerowana komputerowo lub w formie standardowego wydruku faktura wystawiona przez Sprzedawcę, zawierająca dane podmiotu udzielającego licencji, wybrany Materiał Licencjonowany oraz odpowiadającą mu cenę za udzielenie licencji (“Opłata Licencyjna”), 

e) Strona BoxingPhotos.pl – prowadzona przez Sprzedawcę strona internetowa BoxingPhotos.pl wraz z witryną bazy zdjęć bphotos.pl.

f) Kredyty – pakiet punktów promocyjnych, które mogą być zamienione przez Klienta na Materiały Licencjonowane. Kredyty mogą zostać nabyte w pakietach w formie przedpłaty, bądź przyznane w ramach akcji promocyjnych.

II
SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Materiałów Licencjonowanych m.in. za pośrednictwem sieci Internet. 

2. Zamówienia są przyjmowane telefonicznie oraz za pośrednictwem strony internetowej BoxingPhotos.pl i bphotos.pl

III
CENY

1. Ceny Materiałów Licencjonowanych na stronie BoxingPhotos.pl oraz pakietów i subskrypcji, a także kredytów na stronie BoxingPhotos.pl podawane są w walucie polskiej PLN i są cenami netto (nie zawierają podatku VAT 23 %) i są przeliczane zamiennie, według życzenia Klienta na waluty USD lub EUR według dziennego kursu walut z dnia realizacji transakcji. 

2. Kwota do zapłaty (powiększona o podatek VAT) wyszczególniona jest na formularzu zamówienia i dokumencie proforma oraz na podsumowaniu płatności podczas realizacji płatności online. 

3. Cena podana przy określonym Materiale Licencjonowanym jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do swojej oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na swojej stronie internetowej bądź wprowadzania w nich zmian. 

IV

PŁATNOŚCI

1. Formą płatności za zamówione Materiały Licencjonowane, wybierane przez Klienta podczas składania zamówienia jest: 

a) przelew bankowy dokonany na podstawie wystawionego przez Sprzedawcę i dostarczonego do Klienta dokumentu proforma, 

b) płatność online za pośrednictwem systemu PayPal. 

c) płatność online za pośrednictwem systemu Stripe

d) płatność za pomocą kredytów zakupionych na zasadach przedpłaty

V
REALIZACJA ZAMÓWIENIA


1. Sprzedawca realizuje zamówienie w chwili otrzymania z systemu PayPal lub Stripe pozytywnej informacji o dokonaniu płatności w przypadku płatności online lub po zaksięgowaniu środków na rachunku Sprzedawcy w przypadku płatności tradycyjnym przelewem bankowym. W przypadku płatności za pomocą przedpłaconych kredytów realizacja następuje automatycznie po samodzielnej finalizacji przez Klienta zamówienia w systemie BoxingPhotos.pl.
2. Zakupiony Materiał Licencjonowany zostanie dostarczony lub udostępniony Klientowi:
a) w formie załącznika do wiadomości elektronicznej wysłanej na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w zamówieniu lub
b) poprzez udostępnienie pliku(ów) do pobrania przez ftp
c) udostępnienie adresu strony internetowej, z której będzie można pobrać zamówiony plik(i).
3. Złożenie zamówienia, a następnie dokonanie wpłaty równoznaczne jest z akceptacją przez Klienta warunków umowy licencyjnej właściwej dla wybranego Materiału Licencjonowanego.
4. Zamówienie złożone za pośrednictwem automatycznego systemu sprzedaży na stronie BoxingPhotos.pl zostanie zrealizowane niezwłocznie po zarejestrowaniu płatności przez system PayPal bądź zarejestrowaniu transakcji, do której wykorzystano przedpłacone wcześniej kredyty. Termin realizacji zamówień innymi kanałami zostanie uzgodniony z klientem drogą telefoniczną lub poprzez wiadomość e-mail.

VI
REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ1. Klient może zgłosić reklamację w przypadku gdy:
a) zakupiony Materiał Licencjonowany okaże się uszkodzony lub plik będzie nieczytelny, lub
b) dokona zapłaty za Materiał Licencjonowany i w czasie wskazanym w § 5 ust. 4 nie zostanie mu udostępniona możliwość pobrania zamówionego Materiału Licencjonowanego.
2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, względnie firmę/nazwę i dokładny adres/siedzibę osoby składającej reklamację, jak również dokładnie określoną przyczynę reklamacji.
3. Reklamacje powinny być zgłaszane drogą elektroniczną na adres skrzynki pocztowej: sales@boxingphotos.pl wpisując w temacie wiadomości “Reklamacja”.
4. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy ją i poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku, wysyłając wiadomość elektroniczną przed upływem przedmiotowego terminu.
5. Sprzedawca rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa.
6. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego zgłaszającemu reklamację przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie. Z uwagi na prawodawstwo obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy dla pozywającego.

VII
PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY


1. Klient będący Konsumentem jest uprawniony odstąpić od umowy Sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, ustalonym w sposób określony w Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
2. Prawo odstąpienia od umowy Sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach dotyczących nagrań wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania (art. 10 ust. 3 pkt 2 Ustawy). Prawo zwrotu zakupionych Materiałów Licencjonowanych nie przysługuje Konsumentowi przy Sprzedaży produktu w formie “plik do wysłania e-mailem”, “plik do pobrania” z uwagi na charakter świadczenia (art. 10 ust. 3 pkt 5 Ustawy).
3. W odniesieniu do Materiałów Licencjonowanych mających postać pliku elektronicznego, Klient nie ma prawa odstąpienia od Umowy gdy:
a) Dokonał pobrania Materiału Licencjonowanego
b) Miał możliwość pobrania Materiału Licencjonowanego poprzez otrzymanie od Sprzedawcy wiadomości elektronicznej wraz z załącznikiem będącym Materiałem Licencjonowanym albo poprzez udostępnienie przez Sprzedawcę adresu strony internetowej z której można pobrać ww materiał. 

VIII
ZWROT WPŁATY1. Zwrot wpłaty nastąpi na rachunek bankowy Klienta albo na rachunek na koncie PayPal klienta, bądź uznanie na karcie płatniczej gdy płatność za zamówione Materiały Licencjonowane nastąpiła, odpowiednio w formie przelewu bankowego dokonanego na podstawie wystawionego przez Sprzedawcę i dostarczonego do Klienta dokumentu proforma albo kartą kredytową. 

2. W sytuacji zwrotu wpłaty na rachunek użytkownika karty kredytowej, lub konta PayPal kwota jaką otrzyma Klient tytułem zwrotu wpłaty zostanie pomniejszona o kwotę ewentualnej prowizji operatora płatności PayPal lub Stripe określonej w wewnętrznych regulaminach ww. operatora.

3. Zwrot wpłaty za zakupione przez Klienta kredyty zostanie dokonany na podstawie niewykorzystanych przez klienta kredytów przeliczonych proporcjonalnie według ceny wybranego pakietu.

IX
ZMIANY W REGULAMINIE


Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. O zmianach w Regulaminie Sprzedawca poinformuje Klienta drogą poczty elektronicznej.

[cmplz-terms-conditions type="terms-conditions"]

Powiązane zdjęcia:

Close Menu